Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"

 

  • Studia drugiego stopnia na specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry.
  • Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych..
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.
  • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

     


Termin rekrutacji: 

VI-IX