Inżynieria Eksploatacji Instalacji

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

profil ogólnoakademicki; specjalności "lądowa":

Na kierunki IEI kształcimy specjalistów ....

Studia drugiego stopnia na specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach eksploatujących różnego rodzaju instalacje przemysłowe i komunalne szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.


Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
J.Molenda 30 Maj, 2017 - 15:31
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 11 Grudzień, 2020 - 21:04