Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"

Na kierunku TRUOiP kształcimy specjalistów dla przemysłu stoczniowego.

  • Absolwenci specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych uzyskują specjalistyczną wiedzę techniczną z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych. Nabywają umiejętności w zakresie metod kontroli jakości elementów maszyn, analizy uszkodzeń, diagnostyki maszyn i urządzeń, technologii demontażu i montażu, planowania remontów i regeneracji części maszyn. Absolwenci są dobrze przygotowania do pracy w zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową, w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz do prowadzenia samodzielnej działalności produkcyjno-remontowej.
  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. w stoczniach oraz w służbach technicznych portów handlowych i przedsiębiorstw armatorskich.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Integralną częścią programu studiów są praktyki morskie (zamiennie praktyka warsztatowa): 4-6 tygodni po II roku studiów (na statku szkolnym „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II”) oraz praktyka morska lub przemysłowa (4-6 tygodni) w warsztatach uczelni, stoczniach lub zakładach przemysłu okrętowego.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
J.Molenda 26 Maj, 2017 - 00:09
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 11 Grudzień, 2020 - 21:02