Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"

Na kierunki TRUOiP kształcimy specjalistów ..... 

Studia drugiego stopnia na specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia i trwają 3 semestry. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem inżyniera o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub podobnym.


Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
J.Molenda 30 Maj, 2017 - 15:26
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 11 Grudzień, 2020 - 21:04