Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Rodzaj: 

II stopnia

Profil praktyczny, specjalność "morska"

Na kierunku ESO2 dokształcamy inżynierów mechaników do pracy na morzu.

Studia drugiego stopnia na specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 trwają 2 lata (4 semestry) w tym półroczna praktyka morska. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich na stanowisku oficera wachtowego mechanika okrętowego, na atrakcyjnych finansowo kontraktach oraz dalszy ewentualny rozwój zawodowy po ukończeniu specjalistycznych kursów. Istnieje także możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz specjalistyczne, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci:

- szkół wyższych kierunków technicznych (stacjonarnych i niestacjonarnych) z tytułem inżyniera o kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Oceanotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Inżynieria środowiska, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Lotnictwo i Kosmonautyka, Inżynieria Bezpieczeństwa;

- absolwenci innych kierunków technicznych, takich jak: Elektrotechnika (elektroautomatyka okrętowa), Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Technologia Chemiczna, posiadający dyplom studiów I-ego stopnia (dyplom inżyniera) - w stosunku do absolwentów tych kierunków studiów stosowany będzie dodatkowo indywidualny program nauczania obejmujący wybrane przedmioty kierunkowe ze standardów kształcenia studiów I stopnia nie przekraczające 20 ECTS-ów.


Wprowadzenie:
J.Molenda 26 Maj, 2017 - 00:12
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 30 Czerwiec, 2020 - 09:44